دستاوردها و افتخارات

این شرکت پس از تأسیس به سمت حمل های کانتینری صادراتی روی آورد و پس از مدت زمانی بسیار کوتاه، توانست جمع کثیری از تجار صادرکننده را متمایل به همکاری نماید و به دلیل حجم انبوه محمولات کانتینری خود توانست نرخ های حمل بسیار رقابتی از شرکت های کشتیرانی بزرگ و معتبر دریافت نماید و ارمغان این همکاری منافع مالی بسیار زیادی برای تجار ایرانی بهمراه داشت، چرا که از سرویس های بهتر با هزینه کمتر استفاده مینمودند و از حمایت شبانه روزی این شرکت برای رفع مشکلات حملشان بهره می بردند.

^