قوانین کلی و تعرفه های عمومی

 • تعرفه هزینه صدور بارنامه تا پایان سال 1395

  تعرفه هزینه صدور بارنامه تا پایان سال 1395

 • تعرفه هزینه Terminal Handling Charges) THC) سال 1397

  تعرفه هزینه Terminal Handling Charges) THC) سال 1397

 • تعرفه هزینه حق توقف (Detention)

  تعرفه هزینه حق توقف (Detention)

 • تعرفه هزینه صدور بارنامه از ابتدای سال 1396

  تعرفه هزینه صدور بارنامه از ابتدای سال 1396

^