شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر شرکت دریاکالاران، می‌باشد.
 1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت دریاکالاران ، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور شرکت دریاکالاران اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد

2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در شرکت دریاکالاران، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.

^